Top

Informacje dotyczące procesów przetwarzania danych Szkoła Językowa KIDS Agata Mazur

 

Informujemy, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa Kids Agata Mazur, NIP 9222935084, ul. Lazurowa 183/32, 01-479 Warszawa. Z Administratorem możesz skontaktować się pod wskazanym adresem korespondencyjnym oraz na dedykowany adres e-mail: biuro@kids.szkola.pl

 

Proces przetwarzania danych

 

Prowadzenie korespondencji mailowej

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie komunikacji, realizacja spraw oraz korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego działalnością oraz możliwość ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

 

Komunikacja realizowana za pośrednictwem formularza kontaktowego

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia komunikacji albo do momentu wycofania zgody. Jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.

 

Prowadzenie profili na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) w celu efektywnego prowadzenia profili na portalach społecznościowych (np. poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem działalności szkoły). Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie realizowanych projektów oraz poprawa jakości świadczonych usług.

 

Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Rekrutacja do pracy 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w zakresie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz innych danych szczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 12 miesięcy. Jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym działającym na zlecenie Administratora lub współpracującym z Administratorem np. dostawcom usług IT. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Ponadto, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody. Zgodę możesz wycofać przesyłając informację na adres: biuro@kids.szkola.pl.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji wskazanych procesów przetwarzania. Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału osoby, której dane dotyczą w realizacji wskazanego procesu.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.